Siirry suoraan sisältöön

Säännöt

Nämä säännöt ovat vahvistettu 05/2024 yhdistyksen kokouksessa.

1 § Opiskelijayhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 

Opiskelijayhdistyksen nimi on Tampereen ammattikorkeakoulun Terveysalan opiskelijat – PIRATE ry ja sen kotipaikka on Tampere. Opiskelijayhdistyksen kieli on suomi. 

2 § Tarkoitus 

Opiskelijayhdistyksen tarkoituksena on: 

 1. Edistää jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja, sekä näiden etujen ajamiseksi tehdä yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kanssa. 
 2. Toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja tiedonvälittäjänä muihin opiskelijajärjestöihin. 
 3. Edistää jäsentensä henkisiä, ammatillisia, yhteiskunnallisia ja liikunnallisia harrastuksia. 

3 § Toiminnan laatu 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijayhdistys voi: 

 1. Järjestää kokouksia, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, huvitapahtumia sekä kilpailuja. 
 2. Harjoittaa julkaisutoimintaa ja välittää jäsenilleen opintomateriaalia. 
 3. Ylläpitää erilaisia rekisteröimättömiä kerhoja ja harrastuspiirejä 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys: 

 1. Voi omistaa toimintaansa liittyen tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 
 2. Voi kantaa jäsenistöltään jäsenmaksuja. 
 3. Voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 
 4. Voi ylläpitää toimisto- ja kopiointipalveluja, kirjojen välitystoimintaa sekä myydä elintarvikkeita. 
 5. Voi järjestää erilaisia juhlatilaisuuksia. 
 6. Voi järjestää rahankeräystä, arpajaisia ja vastaavia asianomaisen luvan saatuaan. 

4 § Opiskelijayhdistyksen jäsenet 

 1. Opiskelijayhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Tampereen ammattikorkeakoulun Terveysalan koulutusohjelmissa opiskelevat opiskelijat. Jäsenet hyväksyy ja tarvittaessa erottaa hallitus. Hallitus voi myös perustellusti esittää opiskelijayhdistyksen kokoukselle joidenkin jäsenetujen myöntämistä muillekin kuin varsinaisille jäsenille. 
 2. Jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenvelvoitteitaan tai joka ei enää opiskele päätoimisesti terveysalan koulutusohjelmissa, voi hallitus erottaa yhdistyksestä. Hallituksen jäsen voi erota tehtävistään ilmoittamalla tästä opiskelijayhdistyksen kokouksessa tai ilmoittamalla erosta hallitukselle. 
 3. Kannatusjäseneksi voi liittyä ne yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea opiskelijayhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä on mahdollisuus osallistua niihin tapahtumiin, joissa on määritelty hinta kannatusjäsenelle. Kannatusjäsenet hyväksyvät ja tarvittaessa erottaa hallitus. 
 4. Opiskelijayhdistys voi ottaa kunniajäsenekseen henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt opiskelijayhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Kunniajäseneksi hyväksymiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Kunniajäsen voidaan kuitenkin erottaa varsinaisen kokouksen enemmistöpäätöksellä. 

5 § Opiskelijayhdistyksen jäsenmaksu 

Opiskelijayhdistyksellä on syyskokouksessa oikeus määrätä varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten suoritettavaksi jäsenmaksu. Kunniajäseniltä jäsenmaksua ei kanneta. 

Opiskelijayhdistyksen kokous päättää jäsenmaksun kantamistavasta ja – ajasta. 

6 § Opiskelijayhdistyksen organisaatio 

Opiskelijayhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. 

Opiskelijayhdistyksen hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijayhdistyksen toimintaa, vastata opiskelijayhdistyksen hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan. 

Syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolmesta kahteentoista (3-12) hallituksen jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitusta voidaan tarvittaessa täydentää ylimääräisessä opiskelijayhdistyksen kokouksessa. 

7 § Kokousten koollekutsuminen 

Opiskelijayhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, yhden keväällä ja yhden syksyllä. 

Opiskelijayhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. 

Opiskelijayhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun opiskelijayhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) opiskelijayhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Opiskelijayhdistyksen kokous on pidettävä 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Opiskelijayhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava opiskelijayhdistyksen ilmoitustaululla vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta ja seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kokouksessa käsiteltävät asiat.  

Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään viimeistään kaksi viikkoa ennen toimikauden alkua. Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä sähköpostitse tai muulla yhdistyksen kokouksen valitsemalla tavalla kaikille hallitukseen valituille vähintään yhtä (1) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan. 

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava hallituksen itse määrittelemällä tavalla vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallituksen kokous koolle myös silloin, kun yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä häneltä sitä vaatii. Mikäli kutsu toimitetaan myöhemmin, täytyy puheenjohtajan ilmoittaa kokouksesta jokaiselle hallituksen jäsenelle henkilökohtaisesti.

Hallitus on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä. 

8 § Aloiteoikeus 

Jokaisella opiskelijayhdistyksen jäsenellä on aloiteoikeus opiskelijayhdistyksen sekä hallituksen kokouksiin. Opiskelijayhdistyksen kokouksiin tehtävä aloite osoitetaan hallituksen puheenjohtajalle. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa opiskelijayhdistyksen kokouksessa. Opiskelijayhdistyksen kokouksiin aloitteet on jätettävä kirjallisesti kymmenen (10) vuorokautta ennen opiskelijayhdistyksen kokousta. Hallitukselle tehtävä aloite osoitetaan hallituksen jäsenelle kirjallisena. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa hallituksen kokouksessa. Aloitteet hallituksen kokoukseen on jätettävä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen hallituksen kokousta. 

Aloitteen ensimmäisellä allekirjoittajalla on mahdollisuus tulla kuulluksi opiskelijayhdistyksen ja hallituksen kokouksessa. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa. 

9 § Päätöksenteko 

Äänioikeus opiskelijayhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenmaksun maksaneella jäsenellä. Kannatus- ja kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Läsnäolo- ja puheoikeus voidaan myöntää pyynnöstä myös sidosryhmän edustajille / tarkkailijoille. 

Päätökset tehdään yksikertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, arvotaan. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli kaksi (2) kokouksen äänivaltaista osanottajaa sitä vaatii. Henkilövaali suoritetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä. 

10 § Opiskelijayhdistyksen kevätkokous 

Kevätkokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on vähintään neljä (4) ihmistä.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. 
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 3. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 4. Käsitellään ainejärjestön edellisen vuoden toimintakertomus.
 5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös. 
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä kyseessä olevan tilikauden hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille. 
 7. Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot. 
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

11 § Opiskelijayhdistyksen syyskokous 

Syyskokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on vähintään neljä (4) ihmistä.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. 
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 3. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 4. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 
 5. Päätetään seuraavan vuoden talousarvio. 
 6. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruus. 
 7. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö. 
 8. Valitaan opiskelijayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta kahteentoista (3-12) hallituksen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tulee olla yli kahdeksantoista (18) vuotiaita hallituskauden alkaessa.
 9. Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot. 
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

12§ Hallituksen valinta 

Hallitukseen voidaan valita vain henkilö, joka on valintahetkellä opiskelijayhdistyksen varsinainen jäsen. Tapauksessa, jossa ei saada puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 12 hallituksen jäsentä syyskokouksessa, mahdollistetaan täydennyshaussa myös niiden jäsenten hallitukseen hakeminen, jotka eivät ole enää hallituskauden alkaessa varsinaisia jäseniä. Valintahetkellä kaikissa tapauksissa hakijan tulee olla opiskelijayhdistyksen varsinainen jäsen.

Puheenjohtajan vaalissa, mikäli ehdokkaita tulee enemmän kuin yksi (1), valitaan yhdistyksen puheenjohtajalla suljetulla lippuäänestyksellä, jossa jokaisella läsnäolevalla äänioikeutetulla on käytössään yksi (1) ääni, jota tulee käyttää henkilökohtaisesti. 

Mikäli äänestystulos suljetussa lippuäänestyksessä menee tasan, ratkaisee arpa saman äänestystuloksen saaneiden kesken. 

Varapuheenjohtajan vaalissa toimitaan samoin kuin puheenjohtajan vaalissa. 

Mikäli hallituksen jäsenten vaalissa viimeisiin paikkoihin on useampia ehdokkaita kuin paikkoja, ja ehdokkaista useammalla kuin kahdella on sama äänimäärä, tulee suorittaa toinen äänestyskierros näiden ehdokkaiden välillä. Mikäli kaikilla ehdolle asettuneilla on sama äänimäärä, tilanteen ratkaisee arpa. 

13 § Hallituksen tehtävät 

 1. Johtaa opiskelijayhdistyksen toimintaa lain, opiskelijayhdistyksen sääntöjen ja ohjesääntöjen sekä opiskelijayhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. 
 2. Valvoo jäsenistönsä etuja. 
 3. Kutsuu koolle opiskelijayhdistyksen kokoukset. 
 4. Edustaa jäsenistöä ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin. 
 5. Vastaa jäsenmaksujen keräämisestä. 
 6. Huolehtii varojen hankinnasta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta. 
 7. Tiedottaa yhdistyksen toiminnasta jäsenistölle. 
 8. Pitää jäsenluetteloa. 
 9. Valitsee tarvittavat toimihenkilöt ja edustajat niihin toimielimiin, joihin hallituksella on oikeus valita edustajat. 
 10. Asettaa toimikuntia tarpeen mukaan. 

14 § Nimenkirjoittajat 

Opiskelijayhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai talousvastaava, kaksi (2) yhdessä.  

15 § Tilikausi 

Opiskelijayhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on toimitettava toiminnantarkastajalle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on toimitettava lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. 

16 § Sääntöjen muuttaminen 

Sääntöjen muuttamisesta päätetään opiskelijayhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. Tullakseen voimaan päätös on hyväksyttävä uudelleen aikaisintaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua pidettävässä opiskelijayhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

17 § Opiskelijayhdistyksen purkaminen 

Opiskelijayhdistyksen purkamisesta päätetään opiskelijayhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Opiskelijayhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Tullakseen voimaan päätös on hyväksyttävä uudelleen aikaisintaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua pidettävässä opiskelijayhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Opiskelijayhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava stipendirahastoksi sellaiselle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, joka ajaa yhdistyksen tarkoitusperiä.